submit


آنلاین — تنها در برزیل, پرتغالی, زبان مدرسه به طور فعال ترویج آموزش از راه دور. دوره های آنلاین زبان پرتغالی — مقرون به صرفه ترین راه برای به دست آوردن مهارت های زبانی لازم برای کار, تحصیل و یا مهاجرت به پرتغال و برزیل و یا دیگر کشورهای پرتغالی زبان است. دوره های آنلاین زبان پرتغالی — مقرون به صرفه ترین راه برای به دست آوردن مهارت های زبانی لازم برای کار, تحصیل و یا مهاجرت به پرتغال و برزیل و یا دیگر کشورهای پرتغالی زبان است

About