submit


گروه زن تنها می خواهد شما را ملاقات کند. طرح ویرایش ویکی متن کلودیا برای چهل و سه سال, اما او هنوز هم به تنهایی. روز می آید هنگامی که او تصمیم می گیرد به خندق و آویزان در اطراف شهر اعلام»زن تنها می خواهد شما را ملاقات کند.»این تا حدودی ساده و بی تکلف تماس بگیرید پاسخ به این است که نه مردی او منتظر است. بازنده الکلی سابق بازیگر سیرک در حال حاضر فقط یک بی خانمان ولنتاین. این قبیل افراد مختلف در نهایت پیدا کردن یک زبان مشترک است

About