submit


برزیل تنها کشور در قاره های که در آن آنها صحبت پرتغالی. برزیلی شهروندان در این کشور مجاز بدون ویزا, اما ساکنان کشورهای دیگر نیاز به اجازه وارد کنید. ما ماجراجو عامیانه و ویک در حال تلاش برای به دست آوردن حداکثر برداشت و به باقی می ماند با جیب خالی. آنها وارد سائو پائولو — برزیل و بزرگترین شهر و به طور کلی در سراسر نیمکره جنوبی. این بار آنها راه رفتن در اطراف شهرستان با یک راهنمای رایگان, یادگیری, چرا سائو پائولو است به نام پایتخت هنر خیابانی سعی کنید غذاهای اصلی و بازدید از شهرستان ساعت احزاب است

About