submit


که در آن زندگی عشق وجود دارد این است که هیچ غم و اندوه و خشم و حتی این خانه ناخوشایند است در ظاهر. آنها قدر مهربانی. وجود دارد هیچ جایی برای نگرانی. وجود دارد در این پنجره به دنبال در سپیده دم از خدا. بیا, خداوند خوبی و سادگی. و برف که سفید و کرکی. که گناه جهان شد و در نهایت پاک من رفتم همه گناه روح خلوص ایگور لذت ببرید در لس آنجلس. استاد زبان و ادبیات انگلیسی, جورج اختصاص داده است خود را یک روز برای پاسخ به این سوال آن را در آینده پس از مرگ ناگهانی او عاشق جیم کسی که با او زندگی می کردند شانزده سال. در فرو ریختن بخشی از جهان, جورج دنبال کنسول از دوستان نزدیک شارلوت تلاش برای چسبیدن به زیبایی های اطراف به کشف معنای زندگی است

About